Miljö/ Certifiering - MST-Sågverk Ullånger AB

Till innehåll
Miljö/ Certifiering
Miljö & FSC Certifiering
MST - Sågverk Ullånger AB

MST - Sågverk Ullånger AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.
Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa FSC® (FSC-C089427) och PEFC/05-32-7/V922.

  • Krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonversioner gällande:
  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.
Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk.
MST - Sågverk Ullånger AB skall verka för att denna volym ökar.
Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.
Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

MST - Sågverk Ullånger AB
Mirko Schaumann


Certifikat         
DNVSE-PEFC-COC-219                   DNV-COC-001517             DNV-CW-001517
    
    
    


PEFC / FSC®-certifiering

MST - Sågverk Ullånger AB är certifierat genom medlemskap i Pancert AB grupp för spårbarhet för
PEFC-CoC och FSC-CoC
        Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår.

Uppgifter om företagets giltighet om certifiering kan ni finna i respektive databas om certifiering

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget Copyright by Mirko Schaumann    
Privacy Policy
Tillbaka till innehåll